Бусад

※Туршилтын нэрийн доод шугам байвал, туршилтын видео байна, учраас нэрийг дараарай.

Үндэс туршилт

​・Шохой уусмалыг

  хийх арга

​・Микроскоп

   ашиглах арга

Сонирхолтой туршилт

​・Хөвөх төхөөрөмж 

​・Глюкозын ангижрах

  урвал

© 2023 著作権表示の例 -Wix.com
で作成されたホームページです。

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now